Importància de la petjada de carboni

Importància de la petjada de carboni

La petjada de carboni es coneix com la totalitat de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) emesos per efecte directe o indirecte d'un individu, organització, esdeveniment o producte.

La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi climàtic i és mesurat duent a terme un inventari d'emissions de GEH o una anàlisi de cicle de vida segons la tipologia de petjada, seguint normatives internacionals reconegudes.

La petjada de carboni es mesura en massa de CO₂ equivalent. Una vegada coneguda la grandària i la petjada, qualsevol organització com per exemple administracions públiques, empreses, associacions poden implementar una estratègia de reducció i/o compensació d'emissions, a través de diferents programes, públics o privats, i a qualsevol persona conèixer i modificar dels seus hàbits i estil de vida, partint de la quantitat d'emissions de CO2 generades.

Podeu mesurar la vostra petjada des del següent enllaç i conèixer el vostre impacte individual en els aspectes principals de vivenda, transport i consum.

Deixa el teu comentari