Construcció

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) – Normativa d’àmbit estatal, que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis es refereixen a matèries de seguretat (seguretat estructural, seguretat contra incendis, seguretat d’utilització) i habitabilitat (salubritat, protecció enfront del soroll i l’estalvi d’energia).

Decret 141/2012 d’Habitabilitat – Decret pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, d’àmbit autonòmic.

Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) – Llei que va establir uns criteris mínims de seguretat, funcionalitat i habitabilitat. Va ser el primer pas per la unificació de les diferents normatives sobre construcció d’un edifici.