Eficiència energètica

Directiva 2002/91/CE – Directiva europea de certificació d’eficiència energètica d’edificis

Directiva 2010/31/UE - Directiva europea de certificació d’eficiència energètica d’edificis

Reial decret 235/2013 - Ordenament jurídic espanyol, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis

Real Decret 56/2016 - Aquest Reial Decret trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia

Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020. IDAE –  L’objectiu del present pla d’acció és respondre a la exigència de l’article 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, que exigeix a tots els estats membres de la Unió Europea la presentació d’aquests plans, el primer d’ells com a màxim el 30 d’abril de 2014, i a continuació cada 3 anys.