Energia

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) - Reglament espanyol que regula tot el que és relatiu al disseny, la instal·lació i el manteniment de les instal·lacions de climatització (ventilació, calefacció i refrigeració) i de producció d’aigua calenta sanitària

Reial Decret 900/2015 d’autoconsum – Reial Decret que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció d’autoconsum

 

Directiva 2009/125/CE – Directiva europea per la qual s’instaura un marc per l’establiment de requisits obligatoris de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia (ErP).