Medi ambient

Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes – Llei que vol garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat, l’Administració local o el Parlament per mitjà de l’avaluació ambiental dels dits plans i programes.

Decret 21/2006 d’Ecoeficiència en l’Edificació de Catalunya – Decret d’àmbit autonòmic, té la voluntat que el sector edificador de Catalunya encaixi i doni resposta efectiva a les exigències del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i de la seva concreció en el Protocol de Kyoto.

Llei 16/2017 del canvi climàtic – Llei per la qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Decret 1/2017 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 - Normativa de transposició de  la Directiva 2000/60/CE, que recull el mandat comunitari d'elaborar i aprovar un pla de gestió per a cada demarcació hidrogràfica. En aquest sentit, la redacció i aprovació d'aquest Pla dóna compliment al que estableixen els articles 18, 20 i 21 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; els articles 40 a 43 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; els articles 2, 12 i següents del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre; i els articles 4 i següents del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.

Reial Decret Legislatiu 1/2016 de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació – La disposició final segona de la Llei 5/2013, de 11 de juny, per la que es modifica la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i terres contaminats, autoritza al Govern per elaborar, a partir de la entrada en vigor de l’anomenada llei, un text refós en el que s’integrin, degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i les disposicions en matèria d’emissions industrials compreses en les normes de rang de llei.