Residus

Decret 89/2010 de gestió de residus – Decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Decret 201/1994 - Normativa reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Llei 6/1993 – Normativa que regula la gestió dels residus en l’àmbit territorial de Catalunya.

Llei 15/2003 – Normativa que modifica la Llei 6/1993, reguladora dels residus. Aquesta llei regula la política seguida per la Generalitat sobre residus. S’estableixen els principis rectors de la gestió dels residus a Catalunya d’acord amb la política mediambiental de la Unió Europea i es creen els instruments per executar-la i preveure’n el desenvolupament, tant pel que fa als programes generals d’actuació com pel que fa a la normativa.

Reial Decret Legislatiu 1/2016 de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació – La disposició final segona de la Llei 5/2013, de 11 de juny, per la que es modifica la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i terres contaminats, autoritza al Govern per elaborar, a partir de la entrada en vigor de l’anomenada llei, un text refós en el que s’integrin, degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i les disposicions en matèria d’emissions industrials compreses en les normes de rang de llei.