Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Calonge

Subvencions encaminades a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació de façanes dels edificis del terme municipal de Calonge. S’entenen per façanes tots el paraments verticals que delimiten externament l’edificació manifestament visibles des de la via púbica. S’inclouen les parets mitgeres que de manera forçosa i permanentment hagin de quedar al descobert.